Over ons

Coalitiepartners

De Coalitie bestaat uit 10 partijen uit de regio. Het is een samenwerking van gemeenten, bedrijfsleven, zorgpartijen en onderwijsinstellingen. Het is gevisualiseerd in de infographic Coalitie Preventie Regio Foodvalley.

De huidige partners zijn: Regio Foodvalley (een regionale netwerkorganisatie van acht samenwerkende gemeenten: Ede, Wageningen, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen, Barneveld, Veenendaal en Nijkerk, die samen werken met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio), Ziekenhuis Gelderse Vallei, Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research, de Christelijke Hogeschool Ede, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de regionale sportservice organisaties.

Achtergrond

Naar aanleiding van het Nationale Preventieakkoord hebben de partijen in december 2018 de intentieovereenkomst tot samenwerking ondertekend.  In 2019 is er aandacht besteed aan het opstarten en vormgeven van de Coalitie en het uitwerken van samenwerkingsafspraken.
In 2020 is er een subsidie vanuit VWS toegekend om de Coalitie verder vorm te geven. Deze subsidie loopt tot eind 2023.

Ambitie en doelstelling

De Coalitie Preventie Regio Foodvalley heeft, aansluitend aan het Nationaal Preventieakkoord, als hoofddoel het stimuleren van een gezonde leefstijl voor volwassenen en jeugdigen in regio Foodvalley. Ofwel het tegengaan van overgewicht en overgewicht gerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Uiteindelijk streeft de Coalitie ernaar dat in 2030:

Met als subthema’s:

Subsidie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

De minister van VWS wil de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren. Dit doet hij door het geven van een bijdrage in de kosten voor de procescoördinatie bij het opstarten of uitvoeren van preventiecoalities. Het gaat daarbij om – door zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk gedragen – plannen voor effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen, met als doel de gezondheid van deze groep te verbeteren. Deze subsidie loopt van september 2020- september 2023.

In regio Foodvalley hebben zorgverzekeraar Menzis en de acht samenwerkende gemeenten binnen de regio, samen met andere partners, een dergelijke preventiecoalitie opgestart, genaamd Coalitie Preventie Regio Foodvalley.
De Coalitie voert de procescoördinatie uit en richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak voor de volgende actielijnen:
Activiteit A: Het (door)ontwikkelen van het samenwerkingsverband
Activiteit B: Preventieve interventies
Activiteit C: Bereikbaarheid en betrokkenheid van inwoners
Activiteit D: Communicatie en profilering