10-07-23

Regiobeeld Gelderse Vallei: zorgvraag en -aanbod in 2040 in beeld

Er wordt meer en meer zorg en ondersteuning gevraagd terwijl er steeds minder zorgverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven richting aan oplossingen en meer gezondheid en welzijn voor iedereen. Een eerste stap in deze akkoorden is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Samen met de gemeenten en GGD’en uit de Gelderse Vallei heeft Coöperatie Menzis daarvoor het regiobeeld voor de Gelderse Vallei opgesteld.

In het regiobeeld staat de huidige en de in 2040 verwachte situatie voor de gezondheid en de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de inwoners en het aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning. Er staan ook cijfers in over demografie, sociaaleconomische status en gezondheidsvaardigheden. Deze factoren kunnen het zorggebruik, de zorgvraag en de ondersteuningsbehoefte op het gebied van welzijn beïnvloeden. Op basis van het regiobeeld worden door de regiopartijen de prioriteiten bepaald en specifieke regioplannen gemaakt.

Een aantal punten uit het regiobeeld Gelderse Vallei:

  • Net als elke regio heeft ook de Gelderse Vallei te maken met vergrijzing, er komen bijna 26.000 ouderen boven 65 jaar bij tot 2040. Toch is het percentage ouderen boven 65 jaar kleiner dan de rest van Nederland en is de bevolkingsgroei in de Gelderse Vallei groter dan de rest van Nederland;
  • De inwoners van de Gelderse Vallei hebben een hogere ervaren gezondheid dan gemiddeld in Nederland. Ook de jongeren doen het gemiddeld beter in vergelijking met Nederland (al zien we in de trends dat het wel naar het Nederlandse gemiddelde trekt). Risico’s zijn (vanwege jongere populatie) de mentale gezondheid én de vaccinatiegraad.
  • Roken, alcoholgebruik en bewegen laten een gunstige ontwikkeling zien. Overgewicht laat juist een stijgende lijn zien, en is vergelijkbaar met de rest van Nederland;
  • Het aantal mensen met een chronische aandoening in de Gelderse Vallei neemt toe, met name de ouderdomsziekten zoals dementie komen in 2040 veel vaker voor (circa 50% meer);
  • Het percentage inwoners van 20 jaar en ouder die kampen met eenzaamheid groeit de komende jaren, maar is nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde. Deze percentages zijn het hoogst in Veenendaal en Wageningen.
  • De wachttijden voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg zijn relatief hoog in de Gelderse Vallei. In vergelijking met de rest van Nederland is er relatief een sterkere stijging van ziekenhuiszorg.
  • De vraag naar wijkverpleging neemt de komende jaren met ruim 56% toe.

Vervolg

Het regiobeeld Gelderse Vallei staat op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Met info uit de regiobeelden en de uitgangspunten in het IZA gaan zorgverleners, gemeenten, welzijnspartners en zorgverzekeraars specifieke regioplannen maken. Hierin staat de gezamenlijke aanpak voor uitdagingen in zorg en welzijn. Het Regioplan zal eind 2023 worden opgeleverd.

Bron: Menzis