Versterken ketenaanpak overgewicht bij kinderen in de regio Gelderland-Midden

Gezond eten

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond
Gezond eten

STATUS PROJECT

In voorbereiding
In uitvoering
Afgerond

Op landelijk niveau staat een stevig bouwwerk aan kennisinstellingen rondom preventie en er is veel kennis beschikbaar. Helaas wordt deze niet altijd benut. Er is daarom behoefte aan meer samenwerking en betere kennisuitwisseling tussen landelijk en lokaal niveau.

Over dit project

De GGD Gelderland-Midden (GGD-GM) streeft ernaar om in haar regio integraal te werken aan het voorkomen en terugdringen van overgewicht en obesitas onder kinderen. Hierbij is er oog voor de uitgangssituatie van kinderen/jongeren, het gezin waarbinnen ze opgroeien en de leefomgeving waarin zij spelen en ontspannen.

De GGD-GM wilt de bestaande aanpak verder uitbouwen en verstevigen. Dit is mogelijk dankzij de impuls van ZonMw. Dit doen ze door de inzet van een kwartiermaker in de sub-regio Foodvalley, die een ketenaanpak voor het terugdringen van overgewicht bij kinderen gaat opzetten. Kortom, de GGD-GM wilt in de hele regio gaan toewerken naar een integrale aanpak van overgewicht.

Deel deze pagina